Branżowe Systemy Zarządzania

HSE-(Health, Safety and Environmet) – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska  – system obejmujący ogół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia pracowników i społeczności lokalnej, bezpieczeństwa urządzeń, instalacji i wyposażenia oraz ochrony środowiska. Celem HSE jest prowadzenie działalności w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw  – w roku 2007 ukazała się norma ISO 28000 przeznaczona dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie, od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie. Celem tego systemu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości. Certyfikacja organizacji na zgodność z ISO 28000 jest potwierdzeniem zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzanych jej towarów. Posiadanie certyfikatu ISO 28000, a także ISO 9001 w znaczący sposób ułatwia spełnienie wymagań dotyczących uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO-Authorised Economic Operator. AEO uprawnia do korzystania z uproszczeń i ułatwień podczas kontroli i odpraw celnych.

IRIS (International Railway Industry Standard) – nowy standard jakości dla branży kolejowej, opracowany z inicjatywy UNIFE ( Europejskiego Zrzeszenia Przemysłu Kolejowego, skupiającego największych producentów przemysłu kolejowego takich, jak: ALSTOM, SIEMENS, Bombardier, AnsaldoBreda, Secheron.
Został stworzony w odpowiedzi na sygnały od największych producentów i dostawców przemysłu kolejowego dotyczące obniżającej się jakości usług i produktów na rynku w branży kolejowej. Standard IRIS jest budowany na fundamencie normy ISO 9001: 2008, a rozszerzony o szereg specyficznych wymagań dla przemysłu kolejowego. IRIS definiuje wymagania w ramach systemu zarządzania, odnośnie projektowania i rozwoju, produkcji, ale swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: zarządzanie projektami, zarządzanie kosztami, zarządzanie ryzykiem i możliwościami. Standard IRIS wymaga bardziej rozbudowanej dokumentacji i wymagane jest, aby wszystkie procesy zintegrowane w systemie zarządzania były monitorowane za pomocą odpowiednich wskaźników efektywności procesu i były stale doskonalone.

Uzyskanie certyfikatu IRIS w ciągu 3 lat od momentu wprowadzenia (II kwartał 2006) będzie koniecznym warunkiem do wejścia lub pozostania na listach kwalifikowanych dostawców producentów taboru kolejowego.

TL 9000 – indywidualny, sektorowy standard jakości dla przemysłu telekomunikacyjnego ustanowiony w 1999 roku przez przedstawicieli 65 największych firm telekomunikacyjnych, oparty na wymaganiach normy ISO 9001. Istotą TL 9000 jest rozwijanie i doskonalenie mierników służących ocenie poziomu jakości oraz efektywności realizowanych procesów.

AS/EN 9100 – ustanowiony przez organizacje zrzeszone w IAQG-International Aerospace Quality Group standard jakości dla przemysłu lotniczego i kosmonautyki, bazujący na normie ISO 9001 rozszerozny o dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem w przemyśle lotniczym.W Polsce w roku 2005 Polski Komitet Normalizacyjny wydał normę PN-EN 9100 „Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy zarządzania jakością. Wymagania (na podstawie ISO 9001) i systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie (na podstawie ISO 9001) „.
Przeprowadzenie wdrożenia a następnie certyfikacji wg norm serii EN/AS/JIS 9100 jest podstawą do wpisu rejestracyjnego jako dostawcy w bazie danych IAQG-OASIS (Online Aerospace Supplier Information System) a docelowo tylko firmy z tej bazy będą mogły dostarczać wyroby i usługi dla przemysłu lotniczego.

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) – standard zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami NATO, dla przemysłu zbrojeniowego, dostawców dla wojska.

 
SA 8000
 (Social Accountability 8000)– międzynarodowa norma odpowiedzialności społecznej opracowana w oparciu o konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy, której misją jest poprawa warunków pracy w skali globalnej. Wzorcowana na normach ISO, norma SA 8000 jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie firmy, które chcą stosować najwyższe standardy z dziedziny etyki biznesu i odpowiedzialności społecznej.

ISO/TS 16949: 2002 – jest Specyfikacją Techniczną ISO dla branży motoryzacyjnej opracowaną przy współpracy IATF (International Automotive Task Force), którą tworzą grupy producentów  branży motoryzacyjnej, m.in. Fiat, Ford Motor Company, BMW-Group, DaimlerChrysler, General Motors Corporation, PSA Peugeuot – Citroen, Relault, Volkswagem ujednolicającą istniejące amerykańskie QS-9000, włoskie AVSQ, niemieckie VDA 6.1, francuskie EAQF normy systemów jakości w branzy motoryzacyjnej. Specyfikacja określa wymagania wobec systemu jakości z zakresu projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym.

ISO 13485 – standard jakości dla branży produktów medycznych (bez leków). Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z mini usług, spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie przepisów prawnych.

 ISO 29001 – indywidualny, sektorowy standard jakości dla przemysłu petrochemicznego i gazowego.


SCC/VCA
 – system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach budowlano-montażowych funkcjonujący w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest adresowany do firm wykonujących prace ziemne ze zwiększonym ryzykiem wypadków. Ma on na celu ocene systemu zarządzania podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. SCC/VCA łaczy w sobie elementy ISO 14001, OHSAS 18001, lecz ze względu na brak międzynarodowych aktów normatywnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jest najpowszechniej uznawanym systemem oceny zarządzania bhp i ochrony środowiska na terenie UE.

WSK – Wewnętrzny System Kontroli wg normy PN-N 19001: 2006 dla firm biorącyh udział w międzynarodowym obrocie towarami, technologiami i usługami podwójnego zastosowania (zastosowanie cywilne i wojskowe), o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa , dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oparty jest na normie ISO 9001: 2000, zawiera wszystkie jej wymagania, uzupełnione o dodatkowe wymagania odnoszące się do WSK.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – bazujący na zasadach i wymaganiach normy ISO 9001 w obszarze zarządzania jakością i SA 8000 w obszarze odpowiedzialności społecznej, opracowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i Krajową Izbę Gospodarczą. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest ukierunkowany na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające mozliwość wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Wdrożenie tego systemu to spełnienie wymagań normy ISO 9001 oraz dodatkowych 27 wymagań (WD01-WD27).

EUREPGAP – opracowany przez EUREP (Euro-Retiler Produce Group) system jakości w branży rolno-spożywczej dla producentów owoców i warzyw. Celem tego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów na etapie prdukcji pierwotnej.

BRC – British Retail Consortium opracowało w odpowiedzi na wprowadzone reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom i opublikowało standard BRC Global Standard Food. Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujacych żywność, która dostarczana jest do sieci hipermarketów. Standard ten sumuje wymagania zawarte w normach serii ISO, HACCP, GHP, GMP definiując jednocześnie szczególowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

IFS (International Food Standard)– jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa, opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha pokarmowego, który obowiązuje handlowców detalicznych dostarczających pod własną marką żywność do hipermarketów.

SQAS (Safety Quality Assessment System)– wytyczne CEFIC ( The European Chemical Industry Council) dotyczące bezpieczeństwa i przewozu materiałów chemicznych.  Przemysł chemiczny korzystający z usług logistycznych w zakresie transportu surowców, półproduktów i wyrobów chemicznych gotowych, w zakresie ich magazynowania i przeładunku musi mieć pewność, że prace te wykonywane są bezpiecznie i z zachowaniem należytej jakości, z uwzględnieniem stosownej ochrony pracowników, społeczeństwa i środowiska.

GMP+ – norma GMP dla transportu drogowego w sektorze pasz dla zwierząt. To standard dla producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również dla firm transportowych i handlowców. Standard ten jest również kierowany do firm, które są  świadome bycia częścią łańcucha żywieniowego i swoje działanie chcą oprzeć na koncepcji zapobiegania ryzyku zdrowotnemu związanemu z przenoszeniem chorób drogą pokarmową. Zasady GMP + dotyczą m.in. zapewnienia właściwego taboru transportowego, nadzoru nad stanem technicznym naczep, procesów mycia i dezynfekcji, praktyk postępowania w sytuacjach awaryjnych, szkoleń personelu.

FSC-STD-40-004 Standard for Chain of Custody Certification – System Kontroli Pochodzenia Produktów określa wymagania dotyczące zarządzania i produkcji w systemie kontroli pochodzenia produktu z uwzględnieniem magazynowania, etykietowania oraz sprzedaży wyrobów certyfikowanych FSC wraz z odpowiednim oświadczeniem FSC. Standard jest wdrażany w celu zapewnienia, że surowiec użyty do produkcji wyrobów noszących logo FSCpochodzi z lasów o dobrej gospodarce leśnej. Uzyskanie certyfikatu „Chain of Custody” (CoC) umożliwia oznaczanie produktów certyfikownych międzynarodowym znakiem towarowym FSC jako świadectwem pochodzenia produktu z surowca uzyskanego z lasu posiadającego certyfikat. O certyfikat mogą ubiegać się obszary leśne, tartaki, producenci (w tym drukarnie) oraz firmy brokerskie.

  System Zarządzania Energią wg ISO 50001: 2011. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Norma ISO 50001: 2011 jest narzędziem wspomagającym organizację w efektywnym zarządzaniu energią, w ustanawianiu systemów i procesów niezbędnych do poprawy wydajności energetycznej. Zawiera praktyczne podejście do zwiększenia efektywności enegetycznej i ograniczania kosztów oraz udoskonalenia wyników działań na rzecz ochrony środowiska.