System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustaleniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu  tych celów.

Głównym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa pracy poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wdrożony w przedsiębiorstwie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o normę PN-N-18001:2004 to:

  • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
  • dążenie do stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w przedsiębiorstwie;
  • ciągłe doskonalenie działań w zakresie bhp;
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków na wdrażanie polityki w zakresie bhp;
  • podnoszenie świadomości pracowników a  także ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków BHP.

Korzyści z wdrożonego systemu zarządzania bhp ·       zmniejszenie ryzyka poniesienia strat w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez spójność działań realizowanych w systemie,  ·       konkurencyjność – wielu kontrahentów jako jedno z kryterium podjęcia współpracy stawia przed potencjalnymi podwykonawcami wymagania systemowego działania, zarówno w obszarze jakościowym, procesów obsługi Klienta jak i bezpieczeństwa i organizacji pracy,  ·       umożliwienie planowania kosztów i inwestycji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – standaryzacja działań profilaktycznych i innowacyjnych pozwala na dość efektywne szacowanie wydatków związanych z zapewnianiem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy, ·       skrócenie czasu poświęcanego na realizację procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.