System Zarządzania Energią

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Ciągły wzrost kosztów energii eklektycznej i innych mediów powoduje, że staje się on istotnym elementem wpływającym na koszt wytworzonego wyrobu lub realizowanej usługi. Dlatego ograniczanie tych kosztów staje się naczelnym celem każdej organizacji. Sposobem są innowacyjne inwestycje jak i systematyczne działania organizacyjne na rzecz efektywnego wykorzystania energii.Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energiąwg ISO 50001: 2011 – podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią.System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.
ISO 50001jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.
Standard umożliwia Państwa organizacji wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania energią, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów ich redukcji.Dla kogo jest przeznaczony?System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 jest odpowiedni dla każdejorganizacji – bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.Korzyści z wdrożenia i stosowania systemu:Zmniejszenie kosztów

 • Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.

Poprawa efektywności firmy

 • Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.

Zgodność z wymaganiami prawnymi 

 • Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych

 • Spełnienie oczekiwań interesariuszy, a także wszelkich nałożonych wymagań zarówno teraz,  jak i w przyszłości.
 • Promuje politykę zarządzania energią i ugruntowuje myślenie w kategoriach efektywności energetycznej w organizacji.

Integracja systemów zarządzania

 • Zintegrowany SZE z dotychczas funkcjonującymi systemami zarządzania przynosi dodatkowe korzyści.
 • Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz pozwala zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Innowacyjność

 • Promuje rozwiązania innowacyjne.
 • Gospodarka niskoemisyjna to stworzenie możliwości dla przyszłych nowych produktów i usług.
 • Możliwość zastosowania w każdej organizacji, zarówno dużej jak i małej niezależnie od branż.
   

Standard ISO 50001 obejmuje m.in.:

 • opracowanie deklaracji kierownictwa odnośnie polityki energetycznej organizacji, 
 • przeprowadzanie przeglądów energetycznych celem analizy zużycia zasobów energetycznych, identyfikacji obszarów znaczącego wykorzystania zasobów energetycznych, identyfikacji możliwości doskonalenia efektów działalności energetycznej,
 • monitorowanie, pomiary oraz benchmarking efektów działalności energetycznej,
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie przez pracowników odpowiednich kompetencji, w odniesieniu do zadań powierzonych w zakresie realizacji postanowień systemu zarządzania energią,
 • wprowadzenie odpowiednich rozwiązań operacyjnych umożliwiających osiągnięcie celów zmierzających do zwiększania efektywności wykorzystywanych zasobów energetycznych,
 • określenie wymagań dotyczących zakupów produktów i usług jak również dostaw energii,
 • przejrzystość w zarządzaniu zasobami energetycznymi;
 • ocenę postępów we wdrażaniu efektywnych technologii energetycznych;
 • promocję efektywnego użytkowania energii w organizacji;
 • pomoc w zakresie ustalania i wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu urządzeń i systemów wykorzystujących energię.