System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001: 2015

Zaangażowanie w zagadnienia ochrony środowiska staje się jednym z kluczowych elementów zarządzania w nowoczesnej organizacji, zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym. Zarządzanie środowiskowe staje się odpowiedzią na rosnącą środowiskową wrażliwość społeczeństwa. Pojawia się nowy element jakości wyrobu – spełnienie wymagań dotyczących środowiska.

Zarządzanie środowiskowe oznacza prowadzenie organizacji w sposób jak najmniej obciążający środowisko pracy, społeczne i naturalne oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia ludności. Jednym z narzędzi zarządzania środowiskowego jest system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Jest to system dobrowolny, ale ze względu na rosnącą konkurencyjność na rynkach oraz stan środowiska przyrodniczego, w niedalekiej przyszłości będzie zapewne warunkiem istnienia organizacji.

Celem SZŚ jest ciągła poprawa wyników środowiskowych zgodnie ze zdefiniowaną przez organizację polityką środowiskową, a co za tym idzie, przesłaniem tego systemu jest doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej.

Celem zarządzania środowiskowego jest także zredukowanie niekorzystnego wpływu produkcji na środowisko. System zarządzania środowiskowego zapewnia minimalizację i/lub zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska u samego źródła, a więc w trakcie procesu produkcyjnego poprzez kreowanie działań proekologicznych. Zapobieganie zanieczyszczeniom zmniejsza ewentualne sankcje za przekroczenia limitów, właczając częściowe lub całkowite zamknięcie przedsiębiorstwa, zmniejsza koszty zagospodarowania odpadów i powoduje wzrost zysków, gdyż wspólczesny rynek coraz bardziej domaga się i chętnej akceptuje wyroby, których produkcja nie powoduje degradacji i zubożenia środowiska.
System zarządzania środowiskiowego zobowiązuje ponadto do przekazywania bieżącej informacji o stopniu uciążliwości firmy dla środowiska oraz podejmowanych czynnościach i inwestycjach w celu jego zmniejszenia, do promocji koncepcji ekologicznych oraz tworzenia swego rodzaju ekologicznej kultury kooperacji z dostawcami i klientami. System zarządzania środowiskiem przygotowuje na potencjalne zagrożenie ekologiczne w przedsiębiorstwie. Dobrze funkcjonujący SZŚ pozwala na lepsze zrozumienie ponoszonych kosztów surowców i energii, pomiarów, analiz i kontroli, a także opłat za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów, a co za tym idzie ich właściwe kształtowanie.