RODO


W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych spełniając swój ustawowy obowiązek, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez QM MENTOR Sp. z o.o., ul. Chojnicka 60, 70-737 Szczecin.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QM MENTOR Sp. z o.o., ul. Chojnicka 60, 70-737 Szczecin. Informujemy, że w zakresie prowadzonej działalności doradczej i szkoleniowej przetwarzamy dane osobowe:

  • Podmiotów, których dane dotyczą: klienci, potencjalni klienci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące (zakres danych przetwarzanych: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: NIP, PESEL).
  • Dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa: dane podmiotów kontaktujących się z firmą, jak i ich pracowników oraz osób z nimi współpracujących (imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne).
  • Dane osobowe uczestników szkoleń, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe. Dane osobowe uczestników szkoleń pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W/ w dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów doradczych i szkoleniowych, w celu usprawiedliwionego interesu prawnego: udokumentowanie realizacji transakcji; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń; marketing bezpośredni; tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta, archiwizacja.

Dane, które przetwarzamy przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł ( m.in. KRS, CEIDG, Internet).

Dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu : podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy. Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych. W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

  1. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.